Tam Tasdik Hizmetleri

 • Yürürlükteki vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planı çerçevesinde kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların sürekli denetimi
 • Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti ve kurumlar vergisi beyannamesinin YMM’lerimizce tasdik edilmesi.
 • Denetim esnasında tespit edilen muhasebe ve vergi hatalarının düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bu hataların süresi içinde düzeltilmemesinden kaynaklanabilecek büyük cezai yükümlüklerin ortadan kaldırılması.
 • Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü.
 • Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi.

KDV İadesi Hizmetleri

 • Şirketlerin iadesi gereken katma değer vergisi tutarlarının tespiti,
 • Katma değer vergisi iadenin gerçekleşmesine dönük iade raporlarının yazılması ve raporlama için gerekli alt firma çalışmalarının ve karşıt incelemelerin yapılması

Yazılan raporların vergi dairesi tarafından sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçlerin takibi, KDV iadesinin alınması, mahsupların yapılması veya teminatların çözülmesi iş ve işlemlerinin en kısa sürede yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

 

Bu kapsamda verilen hizmetler:

 • Katma Değer Vergisi Kanununda iade hakkı doğuran işlemler ile dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan yurtiçi işlemlerdeki KDV’ nin tecil terkini için gerekli olan YMM raporlarının düzenlenmesi.
 • Alt firma incelemeleri ve karşıt incelemeler sonucunda YMM raporları düzenlenmesi.
 • Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi.
 • Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi.

Mali Danışmanlık Hizmetleri  (Outsourcing)

Mali Danışmanlık hizmeti, yasanın gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

Muhasebe bölümünüzün oluşturulması, teknolojik bilgi alt yapısının hazırlanması, personel seçimi gibi hizmetlerin yanında; tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçları için teknik bilgisi, deneyimi ve profesyonel yetenekleri ile sizin her zaman yanınızda olan uzman ekibimizin kontrolünde şirketiniz güven altında olacaktır.

 

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz :

 • 3568 Sayılı yasa yetkisi ile mevzuat, meslek ahlak kuralları ve genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde ilgili firmaların kayıt sisteminin oluşturulmasına yardımcı olmak.
 • Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227. maddesine istinaden beyannamelerinin düzenlenmesine yardımcı olmak.
 • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama, Denetim Hizmetleri ve Vergi Planlaması Hizmetleri vermek.
 • Uluslararası Denetim Standartları’na göre yapılan özel amaçlı mali incelemelerle ilgili hizmetleri vermek.
 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik destek hizmetlerini vermek.
 • Muhasebe sistemlerinin ve iç kontrol sistemlerinin kurulması hizmetlerini vermek.

Vergi Dava ve Uyuşmazlıkları Hizmeti

Vergi mevzuatının anlaşılması ve uygulanmasında, mükelleflerin karşılaştıkları en büyük sorun mevzuatın son derece karmaşık bir yapıya sahip olması ve birçok önemli konuya istinaden uygulama birliği bulunmamasıdır. Bu nedenle vergi idaresi ile mükellefler arasında çeşitli yorum ve uygulama anlaşmazlıkları çıkabilmekte ve mükellefler adına ilave vergi ve cezalar doğabilmektedir.

 

Vergi konusunda günden güne yapılan değişiklikler ve uygulama sırasında, mükellef ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğunlukla uyuşmazlık konusu haline dönüşmektedir. Bu durumda idare ile mükellef arasında uyuşmazlığın çözümlenmesi tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Uzlaşma veya yargı sürecinde işlemlerin konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi mükellefler açısından ilave vergi yükü doğmaması açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Vergi davası ve buna bağlı uyuşmazlıkların çözümü bir uzmanlık konusudur. Avrupa Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik, uzman kadrosu ile vergi incelemesinin tutanak aşamasından, incelemenin sonuçlandığı aşama ve sonrasında müşavirlik hizmeti vermektedir Bu süreçte yargı yoluna başvurma ve dava süreçlerinde vergi mevzuatı ve uygulamalarını dikkate alarak çözüm yollarını mükellefe sunmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz;

 

 • Vergi incelemesi ve süreçleri konusunda danışmanlık hizmetleri,
 • Vergi uyuşmazlıklarının uzlaşma yöntemi veya dava açma kararı ile sonuçlandırılmasının değerlendirmesi,
 • Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti,
 • Vergi ihtilafına düşülmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarına ilişkin dava dilekçelerinin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti,
 • Vergi İhtilafları ile ilgili olarak istenecek özelge başvurularının hazırlanması, sonuçlarının analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti,
 • Vergi İhtilaflarında ”İhtirazi Kayıtla Beyan” yapılabilecek durumlarda danışmanlık hizmeti.