Ana Sayfa Duyurular 01/07/2022 TARİHİ İTİBARIYLA E-BELGE UYGULAMALARINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU BULUNAN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

01/07/2022 TARİHİ İTİBARIYLA E-BELGE UYGULAMALARINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU BULUNAN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

Deniz İnce
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer e-Belge Uygulamalarına, ciroları veya bulundukları faaliyet alanı itibariyle zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları belirlenmiştir.

E-Belge uygulamalarının kapsamının genişletilmesi amacıyla 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile daha önce yayımlanmış olan ciro büyüklüklerinde indirimler yapılmış ve yeni faaliyet alanlarını yürüten mükelleflerin söz konusu e-Belge uygulamalarına zorunlu geçişlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Gider Pusulası uygulamalarına ilişkin düzenlemelerde bulunulmuştur.

01.07.2022 tarihi itibariyle e-Belge Uygulamalarına dahil olması gereken mükelleflerin süresinde gerekli başvurularını yapması, vergisel anlamda cezai işlemlere maruz kalınmaması bakımından önem arz etmektedir.

1-    E belge uygulamalarına yeni mükellef grupları dahil edilmiştir.

E-Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçişte, yıllık ciro limitleri kademeli olarak düşürülmüştür.

 2021 HESAP DÖNEMİ İÇİN (BRÜT SATIŞ HASILATI)2022 VE MÜTEAKİP HESAP DÖNEMLERİ İÇİN (BRÜT SATIŞ HASILATI)
Brüt Satış Hasılatı4 MİLYON TL VE ÜZERİ3 MİLYON TL VE ÜZERİ
Mal veya Hizmet satışı gerçekleştiren mükellefler1 MİLYON TL VE ÜZERİ500 BİN TL VE ÜZERİ
Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler1 MİLYON TL VE ÜZERİ500 BİN TL VE ÜZERİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleriSINIR OLMAKSIZINSINIR OLMAKSIZIN

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirildi.

2-    Fatura tutarının belli bir tutarı aşması nedeniyle, faturanın kağıt belge yerine elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğuna ilişkin tutar limitlerinde büyük indirimler yapılmıştır.

Yapılan düzenleme uyarınca, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, aynı günde aynı kişiye düzenlenen ve vergiler dahil toplam tutarı belli tutarı aşması nedeniyle 01/01/2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenlenme zorunluluğu bulunan faturalar için belirlenen tutarlar (vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda 30 Bin TL, vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5 Bin TL idi), 01/03/2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek teslim ve hizmetlerde ilişkin düzenlenecek faturalar bakımından güncellenmiştir.

01/03/2022 tarihinden itibaren
Vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlardavergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi
Vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise2022 yılı için 2 Bin TL’yi aşması halinde
Faturaların kağıt fatura yerine,  Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portali üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlayabilmiş olan özel entegratör kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu başlamaktadır.

3-    E-Ticaret kapsamında yapılan satışların sevkiyatında malın yanında sevk irsaliyesini koymak istemeyen işletmelere özel kodlu belge düzenlenebilmesi imkânı getirilmiştir.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olanlarca, e-Ticaret kapsamında yaptıkları satışlar için düzenlenen ve elektronik ortamda iletilmesi zorunluluğu olan e-Arşiv faturalara konu malların sevki sırasında, malın yanında bulunması gereken belge ( sevk irsaliyesi, e-İrsaliye , irsaliye yerine geçen e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi belgelerinden herhangi biri) seçeneği artırılmış, yapılan satışlarda, malların sevki sırasında, belirtilen belgelerin dışında malın yanında bulunmak üzere format ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkan veren bilgileri barındıran özel kodlu bir belgeyi de düzenleyebilmesine imkan sağlanmıştır. Bu suretle düzenlenen özel kodlu belgenin malın sevki sırasında malın yanında bulunması yeterli görülmektedir.

4-    Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin (basit usul hariç), e-Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olmalarına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Yeni düzenleme öncesinde demir çelik sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına cirodan bağımsız olarak dahil olma zorunluluğunun olması için e-Fatura uygulamasına da kayıtlı bir mükellef olması şartı vardı. Yapılan yeni yeni düzenleme ile Tebliğin yayım tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına kayıtlı bir mükellef olunmazsa dahi, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler dışında kalan ve demir çelik sektöründeki mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına dahil olma zorunlulukları getirilmiştir.

5-    E-İrsaliye uygulamasına zorunlu geçişte dikkate alınan ciro limitinde indirim yapılmıştır.

E İrsaliye Geçiş Zorunluluğu
E FATURA UYGULAMASINA KAYITLI KULLANICILAR İÇİN
2021 Hesap Döneminden İtibaren25 Milyon TL yerine indirilerek 10 Milyon TL ve üzeri olarak düzenlenmiştir.

6-    “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi”nin de e-Döviz Alım/Satım Belgesi uygulaması kapsamında elektronik belge olarak (e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi şeklinde) düzenlenebilmesi imkanı getirilmiştir.

Döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükelleflerden aynı zamanda  kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanların,  döviz ve kıymetli maden alım/satım işlemlerinde 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında tek belge olarak düzenlenebilen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesini de e-Döviz Alım/Satım Belgesi uygulaması kapsamında elektronik belge olarak (e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi şeklinde) düzenleyebilmesine, muhatabına kağıt veya elektronik ortamda iletilebilmesine ve elektronik ortamda muhafaza edilebilmesine imkan sağlanmıştır.

7-    E-Gider Pusulası Uygulamasında Belgeyi Düzenleyenin Islak İmza Şartı Kaldırılmıştır.

e-Gider Pusulası uygulamasında, elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Gider Pusulasının en az bir örnek kâğıt çıktısının sadece muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanması yeterli hale gelmiş düzenleyenin ayrıca kâğıt çıktı üzerinde ıslak imza atma şartı kaldırılmıştır.

İlgili tebliğ için;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-10.htm

İlgili Yazılar