Ana Sayfa Duyurular ASGARİ ÜCRET GELİR VERGİSİ İSTİSNASI HAKKINDA

ASGARİ ÜCRET GELİR VERGİSİ İSTİSNASI HAKKINDA

Deniz İnce
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

22/12/2021 tarihli 7349 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1-      Yasal Düzenleme

·         Brüt asgari ücretten sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısım gelir vergisinden istisna olarak belirlenmiştir.

·         Ödenecek vergi tutarı, hesaplanan vergi tutarından istisna tutara isabet eden vergi düşülerek belirlenir.

Ödenecek gelir vergisi=Hesaplanan gelir vergisi tutarıGelir vergisi istisna tutarı
Gelir vergisi istisna tutarı=Brüt asgari ücretSGK Primiİşsizlik sigorta primi

·         Uygulanacak gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

·         İstisna tutarı, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergi tutarını aşamaz.

Ödenecek damga vergisi tutarı=Hesaplanan damga vergisi tutarıDamga vergisi istisna tutarı
Damga vergisi istisna tutarı=(Brüt ücretBrüt asgari ücret)xDamga vergisi oranı

·          ‘Asgari geçim indirimi’ ve ‘diğer ücretliler’ uygulamaları yürürlükten kaldırılmıştır.

2-      İstisnanın Kapsamı ve Uygulaması

·         Ücret vergilendirilmesinde, ücret ve ücret sayılan ödemeler de dikkate alınarak kümülatif matrah esas alınır. Belirlenen indirim ve istisnalar bu ödemeler toplamına bir defa uygulanır.

·         Asgari ücretle çalışan ve istisna sebebiyle vergi ödemeyenler de engellilik indirimine başvurabilir. Hem emeklilik indiriminden hem de gelir vergisi indiriminden birlikte faydalanılabilir.

·         Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemelerde de bahsi geçen gelir vergisi istisnasının uygulanması mümkündür.

3-      Teşvik Ve İstisna Kapsamındaki Ücret Ödemeleri

·         4490 sayılı kanun kapsamında gelir vergisinden istisna ücret ödemelerinde, ilgili asgari ücret gelir vergisi istisnası uygulaması söz konusu değildir.

·         3218, 4691, 5746, 4447 sayılı kanunlar uyarınca teşvik kapsamındaki ücret ödemelerine öncelikle gelir vergisi istisnası uygulanacak, istisna sonrası vergi ilgili düzenlemelerdeki sınırlamalar çerçevesinde tahakkuktan terkin edilecektir. Asgari ücrette ise istisna sebebiyle, tahakkuktan terkini gerektirecek bir vergi hesabı yapılmayacaktır.

·         Diğer kanunlarda yer alan benzer istisna ve teşvikler için de hesaplama aynı şekilde olacaktır.

4-      Asgari Ücretli Olarak Çalışanlarda Gelir Vergisi İstisnası

·         5510 sayılı kanuna tabi, çalışan emeklilerde sosyal güvenlik primi payının %7,5 olması istisna tutarını değiştirmeyecektir.

5-      Asgari Ücretin Üzerinde Ücret Geliri Elde Edenlerde Gelir Vergisi İstisnası

·         Tam zamanlı çalışmayan veya işe yeni başlayan çalışanlara yapılan ödemelerde istisna tam olarak uygulanacaktır.

6-      Birden Fazla İşverenden Ücret Alınması Durumunda İstisnanın Uygulanması

·         Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, istisna sadece en yüksek ücrete uygulanacaktır.

·         Ücretlerin aynı tutarda olması durumunda, istisnayı uygulayacak olan işvereni hizmet erbabı belirleyecektir.

·         İşverene bu durumu bildirme yükümlülüğü çalışana aittir.

·         İstisnadan faydalanılan işverende, istisna tutarının tamamından faydalanılmaması halinde, kalan istisna tutarının diğer işveren tarafından kullanılması mümkün değildir.

7-      Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi

·         Gelir vergisine uygulanacak istisna ve indirimler, ücret bordrosunda gösterilecek ancak gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.

Ücretin gerçek safi değeri=Kazançlar toplamıŞahıs sigortası primiSendika ödemeleri gibi diğer kesinti ve ödemeler

·         Aşağıdaki durumların varlığı halinde ücret gelirleri yıllık beyanname ile beyan edilmelidir;

Tek işverenden ücret alanlardaÜcret gelirleri toplamı 880.000 TL’yi aşıyorsa
Birden fazla işverene bağlı çalışanlardaÜcret gelirleri toplamı 880.000 TL’yi aşıyorsa
Birden sonraki işverenden alınan ücretler toplamı 70.000 TL’yi aşıyorsa

·         Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi durumunda eğitim ve sağlık harcamaları ile bağış ve yardımlar gibi bazı harcamalar indirim konusu yapılabilmektedir.

8-      Yıllık Beyanname Verilmesi Halinde İstisna Uygulaması

·         Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirlerinde;

Beyan edilmeyecekÜcretin yıllık gelir vergisi matrahı, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahından düşükse
Beyan edilmeyecekÜcretin yıllık gelir vergisi matrahı, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahına eşitse
-Beyan edilecek
-Gelir vergisi istisnası uygulanacak
Ücretin yıllık gelir vergisi matrahı, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahından yüksekse

9-      Diğer Ücretlilerin Durumu

·         Diğer ücretliler arasında sayılan;

– Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanların,
– Özel hizmetlerde çalışan şoförlerin,
– Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçilerinin,
– Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanların,


elde ettikleri ücretler, işverenlerin tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmadığından tevkifata tabi olmayan ücret kapsamında değerlendirilecektir.

·         Yukarıda sayılanların vergi karnesi almasına ve karnesini ibraz etmesine gerek kalmamıştır. Bu kapsamda olanların 01/01/2022 tarihinden itibaren elde ettikleri gelirler genel hükümlere tabi olacaktır.

·         İlgili tebliğe aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilmektedir;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220127-5.pdf

İlgili Yazılar