Ana Sayfa Duyurular DEFTER TASDİKİ

DEFTER TASDİKİ

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

*E-Defter mükellefi olan şirketler  Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışındaki , tutmak zorunda oldukları defterleri tasdik ettirmek zorundadırlar. (Ticaret Kanununun 397. madde 4. fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin e-defter uygulamasına dahil olmaları zorunludur. 2020 yılı içinde e-faturaya geçiş yapan ya da bağımsız denetime tabi olan şirketler için 01.01.2021 tarihi itibarıyla e-defter tutma zorunluluğuna da tabi olacaklardır.)

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:

ANONİM ŞİRKETLER

a) Defteri Kebir

b) Yevmiye Defteri

c) Envanter Defteri

d) Yönetim Kurulu Karar Defteri

e) Damga Vergisi Defteri

f) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere

g) Defteri Pay Defteri

Kullanılmakta olan, genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defteri yeterli sayfaları bulunması suretiyle ve Ticari defter tebliği Geçici Madde – 3/1’de belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması kaydıyla açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

LİMİTED ŞİRKETLER:

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

e) Pay Defteri

Kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli sayfaları bulunması suretiyle, Ticari Defter Tebliği Geçici Madde – 3/2’e göre  genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam edilebilir.

Halen kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli sayfaları bulunmak suretiyle Ticari defter tebliği Geçici Madde – 3/1’ de belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ HAKKINDA

Limited şirket müdürler kurulu defteri  tutmak istemeyenler; genel kurul toplantı ve müzakere defterine Limitet şirkette aldıkları kararları kaydetmek zorundadırlar. Limitet  şirketlerde  müdür  veya müdürler  kurulunun  şirket  yönetimi  ile  ilgili  olarak  aldığı  kararlar  genel  kurul  toplantı  ve  müzakere defterine  kaydedilebileceği  gibi ek bir seçenek olarak müdürler  kurulu  karar  defteri  de  tutulabilir.. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması durumunda açılış ve kapanış onayları dâhil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ek bir müdürler kurulu karar defteri tutulması

durumunda  genel kurul toplantı ve müzakere defterine müdür veya müdürler kurulu kararları kaydedilemez. (Bu defterin tutulması zorunlu değildir.)

DİĞER DEFTERLER

(Yukarıda sayılanlar dışında ihtiyaç halinde tutulması gereken defterler)

Yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri, Bitim işleri defteri, İmalat defteri, Kombine imalatta imalat defteri, Ambar defteri, Anonim Şirketler ve Damga Vergisi için SÜREKLİ mükellefiyetti olanlar DAMGA VERGİSİ DEFTERİ tutmak zorundadır.

*Fiziki ortamda tutulacak defterler için;

1)      Yönetim Kurulu Karar Defteri kapanış onayı, (normal hesap dönemleri için  31/01/2021’e kadar)

2)      Yevmiye Defteri, (normal hesap dönemleri için 30/06/2021’e kadar )

Yukarıda bulunan defterler dışındaki defterlerin Kapanış Tasdiki Yaptırılmaz.

Tasdik Yenileme (Ara Tasdik) : Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

Ara Tasdik (Tasdik Yenileme) Yapılabilecek Defterler:

1 – Defteri kebir

2 – Yevmiye defteri (Ara tasdik yapılmasan önce, kapanış onayı mutlaka gerekmektedir.)

3 – Envanter defteri

4 – Yönetim Kurulu Karar Defteri (Ara tasdik yapılmadan önce, kapanış onayı mutlaka gerekmektedir.)

5 – Kullanılıyor ise Damga Vergisi Defteri

E-DEFTER’E GEÇİŞ TARİHİLERİ

1) E-Fatura’ya geçiş zorunluluğu bulunan şirketler, E-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler izleyen yılın başından itibaren), 2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hâsılatı (ya da satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL’yi geçen mükellefler 01.07.2020 Tarihinde zorunlu olarak e fatura mükellefi olacağı için 01.01.2021 Tarihinden itibaren E-Deftere geçmek zorundadır.

2)Bağımsız denetime tabi olan mükellefler 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle, e-Defter tutmaları zorunludur.

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU:

Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında TTK. Madde 64’te belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları “Ticaret Sicili Tasdiknamesi” noterlere ibraz edeceklerdi

Ancak; Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16. maddesine göre “Sicil tasdiknamesi; Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı ya da yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.” Buna göre önceki yıl veya yıllarda alınmış belgelerde bir değişiklik bulunmuyor ise yeniden alınmasına gerek yoktur. Eski tarihli belge notere ibrazı yeterlidir.

Ticaret Sicili Tasdiknamesi bulunmayan firmalar, ticaret sicil müdürlüklerinde oluşabilecek yoğunluğu göz önüne alarak  belgeyi geç kalmadan almaları ve 2021 yılında kullandıkları defterlerin sayfalarını muhasebe programlarından kontrol edilerek yeterli olup olmadığının yıl içerisinde kontrol etmelilerdir.

İlgili Yazılar