Ana Sayfa Duyurular Gerçek Faydalanıcı Bildirimine İlişkin Yükümlülükler Öngören Düzenlemeler Yapıldı

Gerçek Faydalanıcı Bildirimine İlişkin Yükümlülükler Öngören Düzenlemeler Yapıldı

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

13 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 529 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ) ile bazı kurum ve kişilerin “gerçek faydalanıcı” bildirimine ilişkin yükümlülükler öngören düzenlemeler yapıldı.

Tebliğ de yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, sadece kağıt üzerinde gözüken ortaklar değil, firmadan fayda sağlayan gerçek ortakların bildirimi istenmektedir.

Tebliğ kapsamında bildirime konu edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir.

Tüzel kişilerde;

1- Tüzel kişiliğin %25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,

2- Tüzel kişiliğin %25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

3- Bu iki halde gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler gerçekler.

gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilir.

Trust ve benzeri teşekküllerde;

Kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecektir.

İş ortaklığı gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ;

1- Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

2- Bu kişinin tespit edilememesi halinde tüzel kişiliği olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilecek ve bildirime konu edilecektir.

Sürekli bildirim yükümlüsü olanlar şunlardır:

1- Kurumlar vergisi mükellefleri (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler, ayrı mükellefiyet tesis ettiren iş ortaklıkları),

2- Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak,

3- Eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri

4- Adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi,

5- Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri.

Gerçek faydalanıcı bilgisinin bildirimi ise şu şekilde olacaktır. Sürekli bildirim zorunluluğu getirilenlerden kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır. Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.

Tebliğ uygulaması 1 Ağustos 2021 itibariyle başlamaktadır ve en geç 31 Ağustos 2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisinin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210713-4.htm

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yazınız