Ana Sayfa Duyurular Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ Yayınlandı

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ Yayınlandı

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

6.04.2021 tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ’in

1. Maddesine göre Tebliğ’in çıkarılma amacı, hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna MKK’ye bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretleri, pay sahipleri çizelgesinin MKK’den sağlanmasının usul ve esaslarını belirlemektir.

İlgili tebliğ’in 3 üncü maddesine göre 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca payları kayden izlenen şirketler dışında kalan ve hamiline yazılı pay senedi ihraç eden anonim şirketler ilgili tebliğ kapsamında yer almaktadır.

Tebliğ’in “Pay Senetlerinin Bastırılması ve Dağıtılması” başlıklı 4’üncü maddesine göre hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından yönetim kurulunun alacağı bir karara istinaden bastırılır.

Yönetim kurulu kararında asgari olarak, bastırılacak pay senetlerinin; adedi, tertibi, itibari değeri, temsil ettiği pay adedi ve tutarı, grubu, şirket tarafından verilen sıra numarası ile toplam pay adedi ve bu paylara karşılık gelen toplam pay bedeli belirtilir.

Yönetim kurulu kararı ve bastırılacak her bir senedin dağıtılacağı hamiline yazılı pay sahibinin tebliğde belirtilen bilgileri, MKK’ye bildirilerek bu amaçla oluşturulan sisteme kaydedilir.

Yapılacak bildirimde şirketin iletişim bilgilerine de yer verilir. Pay senedi, sistemde ilgili şirketle ilişkilendirilerek özel algoritma ile üretilen tekil numara altında senet sahibi adına kaydedilir. Yapılan kayıtlar ve üretilen tekil numaralara ilişkin bilgiler MKK sisteminden elektronik ortamda alınır.

Pay senetleri, MKK tarafından her bir pay senedi için üretilen tekil numarayı içerecek şekilde şirket tarafından bastırılır.

Pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca bağımsız denetime tabi şirketlerde şirketin internet sitesine konulur. Yönetim kurulu kararının tescilinden önce, hamiline yazılı pay senetlerinin MKK sistemine kaydedildiği ticaret sicili müdürlüğü tarafından teyit edilir.

 Pay senetlerinin bastırılması, MKK’ye bildirilmesi ve pay sahiplerine dağıtılması işlemleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Sermaye artırımına bağlı olarak hamiline yazılı pay senedi bastırıldığı ve dağıtıldığı durumlarda da uygulama bu şekilde olacaktır.

Tebliğ’in Geçici 1. Maddesine göre bu kapsamda MKK’ya bildirilmesi gerekli olan bilgiler, şirketi temsile yetkili olanlarca beş iş günü içinde MKK’ye bildirilerek bu amaçla oluşturulan sisteme kaydedilmelidir. Buna göre, başvuru üzerine yönetim kurulu beş iş günü içerisinde MKK’ya gerekli bildirimi yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde idari para cezası gündeme gelecektir.

Tebliğ’in 5. Maddesine göre hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından MKK’ye yapılacak bildirimle hüküm ifade eder.

Tebliğ’in 6. Maddesine göre genel kurulu toplantıya çağıranlar, genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından MKK’den sağlanan pay sahipleri çizelgesini dikkate alır.

 Tebliğ’in 9. Maddesine göre sermaye azaltımı veya pay senedinin değiştirilmesi nedeniyle senedin iptal edilmesi halinde, şirketi temsile yetkili olanlarca ilgili kararla birlikte yapılacak bildirim üzerine senede ilişkin kayıt MKK sisteminden iptal edilir.

  Tebliğ’in 9. Maddesine göre şirketin ticaret sicilinden terkin edildiğinin, bildirim üzerine veya re’sen tespit olunduğu hallerde hamiline yazılı pay senedine ilişkin kayıtlar doğrudan MKK tarafından iptal edilir.

İlgili Tebliğ’e Ulaşmak İçin Aşağıda Yeralan Link’i Tıklayın :

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210406-9.htm

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yazınız