Ana Sayfa Duyurular NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİ UYGULAMASI

NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİ UYGULAMASI

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

Amaçları:

·         Şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilerek şirketlere nakdi sermaye girişini teşvik etmek

·         Vergisel avantaj

NAKİT SERMAYE ARTTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİ NEDİR?

KVK’nın “Diğer İndirimler” başlıklı 10’uncu maddesinin (ı) bendinde belirtilen esaslar dahilinde, sermaye şirketlerinde nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanan faizin, kurumlar vergisi matrahından indirilmesine imkan tanınmış ve bu yolla sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla nakdi sermaye artışının teşviki hedeflenmiştir.

Yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı  veya sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları  üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” baz alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si.

(7338 sayılı kanunun 59 uncu maddesiyle eklenen paragraf; Yürürlük: bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren madde kapsamında yapılacak nakdi sermaye artışlarına uygulanmak üzere 26.10.2021)Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran %75 olarak uygulanır.

NAKİT SERMAYE ARTTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

·         Kamu iktisadi teşebbüsleri

·         Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar

İndirime ilişkin açıklamalar ise, “ 1 No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.6 Bölümü”’nde yer almaktadır. “ 1 No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.6 Bölümü’e göre Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranlarından “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULAMA

·         Merkez Bankası tarafından “yararlanılan yıl için en son açıklanan” ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergi vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

·         Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

İndirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan 2021 hesap dönemine ilişkin oran %24,52  olarak  belirlenmiştir.

İNDİRİM KAPSAMI DIŞINDAKI İŞLEMLER NEDİR?

  • Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları,
  • Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları,
  • Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları,
  • Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
  • Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
  • Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları,

İndirim kapsamındaki işlemlerdir.

İNDİRİM UYGULAMASI

Kurum kazancından indirilecek tutar aşağıda yer alan formül ile hesaplanır.

Kurum Kazancından İndirilecek Tutar= Nakdi Sermaye Artışı x Ticari Krediler Faiz Oranı x İndirim Oranı x Süre

İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit olarak ödendiği (Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin içinde bulunduğu) ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre indirim tutarı hesaplanacaktır.

İlgili Yazılar