Ana Sayfa Duyurular SİGORTA VE REASÜRANS İŞLETMELERİNDE KDV TEVKİFATI ZORUNLULUĞU HAKKINDA

SİGORTA VE REASÜRANS İŞLETMELERİNDE KDV TEVKİFATI ZORUNLULUĞU HAKKINDA

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

Gelir İdaresi Başkanlığı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Başkanlığına gönderdiği 05.03.2021 tarihli yazıda Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Başkanlığının isteği üzerine 35 Seri no’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ve tevkifat uygulaması hakkında açıklamalarda, bulunmuştur:

İlgili yazıda özetle aşağıdaki hususular açıklanmıştır:

1-     Sigorta Tazminatına ilişkin açıklamalara 60 No’lu KDV sirküleri “1.2. Tazminatlar Başlıklı Bölümünde” yer verilmiş olup, ilgili bölümde belirtildiği üzere, Sigortalı mükellefin hasar gören eşyayı tamir ettirerek, adına düzenlenen faturaları ibraz etmek suretiyle tamir bedelini sigorta şirketinden tahsil etmesi durumunda, Sigortalının sigorta şirketi adına yaptığı ve KDV ye tabi olan  masrafların aynen sigorta şirketine yansıtılması için fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, sigortalının, sigorta şirketi adına yaptığı ve KDV’ye tabi olan masrafların aynen sigorta şirketlerine yansıtılması işlemlerinde, sigorta şirketleri tarafından ilgili işleme yönelik olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar  doğrultusunda tevkifat uygulanması gerekmektedir.

2-     Tevkifat uygulamasından kaynaklanan düzeltme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar KDV Genel Uygulama Tebliğin “Düzeltme İşlemleri” başlıklı bölümümde belirtilmiştir.

Buna göre, satıcının tahsil ettiği işlem bedeli ve tevkifata tabi tutulmayan vergiyi sigorta şirketine iade etmesi, sigorta şirketinin işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmının ayrıca göstermek suretiyle dekont vb bir belge düzenlemesi, bu belgede gösterilen toplam bedelin sigorta şirketince gelir olarak hesaplarına alınması, satıcı ise işlem bedelini gider olarak, tevkif edilmeyen KDV yi indirim olarak hesaplarına alması şartı ile, işleme ilişkin tevkifedilen KDV nin, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilmesi mümkün bulunmaktadır.

3-     5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında  faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketleri, KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair 35 seri no ‘lu tebliğ ile belirlenmiş alıcılar kapsamına alınmış olup, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi kanunu kapsamında kurulan emeklilik şirketleri belirlenmiş alıcılar kapsamında sayılmamıştır. Bunula birlikte emeklilik şirketlerinin yarıdan fazla hissesinin doğrudan (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde (Payları Borsa İstanbul A.Ş. de işlem gören şirketler ile kalkınma ve yatırım ajansları hariç) sayılan idare kurum ve kuruluşlara ait olması (tek başına yada birlikte) veya bu şirketlerin paylarının Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmesi halinde bu şirketlerinde belirlenmiş alıcılar arasında olacağı tabidir.

4-     3065 sayılı Kanunun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV’nin konusuna girmektedir. Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınaî, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi KDV’ye tabi olacağı açıklanmış olup, bu kiralama işlemleri ile ilgili KDV  

     – Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir),

      – Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir), şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

       Ayrıca, kiracının; – Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi),

      – Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler,

      – Sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler,

      – 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar

olması hallerinde de, kiralama hizmetine ait KDV söz konusu kiracılar tarafından bu bölüm kapsamında tam tevkifata tabi tutulacağı, tebliğin aynı bölümünde açıklanmıştır.

Bununla birlikte KDV’ye tabi olan kiralama işlerinde kiraya verenin başka faaliyetleri dolayısıyla KDV mükellefi olması halinde tam tevkifat uygulaması söz konusu olmamakla birlikte, Sigorta ve Reasürans şirketleri Tebliğde özel olarak belirlenmeyen tüm hizmet alımlarında KDV Genel Uygulama Tebliğ’in “ Diğer Hizmetler” başlıklı bölümü uyarınca (5/10) oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yazınız