Ana Sayfa Duyurular VARLIK BARIŞINDA SÜRE 31 MART 2023’E KADAR UZATILDI

VARLIK BARIŞINDA SÜRE 31 MART 2023’E KADAR UZATILDI

Deniz İnce
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

30 Haziran 2022’de sonra eren yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı.

Defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın, yürürlük tarihinden itibaren kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek ve düzenleme kapsamındaki hükümlerden yararlanacaklardır.

Türkiye’de bulunan  ve Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ama kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Mart 2023 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecek ve bildirim beyan tarihi itibarıyla deftere kaydedilecektir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilemeyecek, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılmamak şartıyla pasifte özel fon hesabı açacaklar. İşletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmeyecektir.

30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için, banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bildirim sahibinden bildirilen varlıkların değeri üzerinden %1, 1 Ekim – 31 Aralık 2022 tarihi arasında yapılan bildirimler için %2, 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3 oranında peşin olarak tahsil ettikleri vergiyi, sorumlusu sıfatıyla beyanname ile bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan ederek aynı sürede ödeyecektir.

Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırılarak bildirilen varlıklar, bildirildiği tarihten itibaren en az bir yıl süreyle tutulması halinde vergi uygulanmayacaktır. Bu takdirde, vergi dairesine ödenen vergi, bildirim sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine iade edilecektir.

Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak olup, bildirim ve beyana konu edilen varlıklarla ilgili olarak Vergi Usul Kanunun amortismanlara ilişkin hükümleri uygulanmayacak ve bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

İlgili Yazılar