Ana Sayfa Duyurular Vergi Usul Kanunu’nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

Vergi Usul Kanunu’nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

30.04.2021 tarihli Resmî Gazete de “7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmış olup, ilgili kanunla 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler özet olarak aşağıda açıklanmıştır:

1- Fatura Düzenlenmesindeki 7 Günlük Azami Sürenin Kısaltılabilmesine Yönelik Bakanlığa Yetki Verilmiştir:

Yapılan düzenlemeye göre VUK’un 231 inci maddesine “Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir.” ifadesi eklenmiştir. ilgili düzenleme ile Bakanlık belirleyeceği iş veya işlemler için fatura düzenlenmesi ile ilgili kanunda yer alan 7 günlük süreden farklı süreler belirleyebilecektir.

2- Akaryakıt ve Elektrik Piyasası İle İlgili Düzenleme Yapılabilmesine Yönelik Bakanlığa Yetki Verilmiştir:

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent (8’inci bent) eklenmiştir:

“4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon Türk lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının %1 ’ine kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan maddede sayılan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, teminat tutarım lisansa tabi faaliyetlerde lisans türleri itibarıyla farklılaştırmaya, bentte yer alan oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağım ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,”

3- Getirilen Yeni Düzenlemelere Uymayanlara Uygulanacak Cezalara İlişkin Düzenlenme Yapılmıştır:

VUK’nun mükerrer 355. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki ifade eklenmiştir:

“Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara, (1) numaralı bentte yer alan tutarın 10 katından az ve 1 milyon Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir.”

İlgili düzenleme ile getirilen yeni düzenlemeye uymayanlara 2021 yılı için 25.000 TL’den az 1.000.000 TL’den fazla olmamak üzere özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Ceza hesaplanırken şirketin bir önceki yıl bürüt satış tutarının %3’ü dikkate alınacak olup, bu orana göre hesaplanacak tutarın 2021 yılı için 25.000 TL’nin altında kalması durumunda ceza tutarı en düşük sınır olan 25.000 TL olarak alınacaktır.

4- Vergi Usul Kanunu’nun Kaçakçılık Suçları Ve Cezalarına İlişkin Hükümlerine Eklemeler Yapılmıştır:

VUK’nun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359. Maddesine aşağıda yer alan (ç) fıkrası eklenmiştir :

“ç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımım değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın Önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

5- Vergi Usul Kanunun “Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul” Başlıklı 367’inci Maddesine Yeni Fıkra Eklenmiştir :

Vergi usul kanunun “bazı kaçakçılık suçlarının cezalandırılmasında usul” başlıklı 367’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“359 uncu maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenir ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir. Kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmaz.”

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yazınız