Ana Sayfa Duyurular YABANCI PARALARIN VE ALTIN HESAPLARININ TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI

YABANCI PARALARIN VE ALTIN HESAPLARININ TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI

Deniz İnce
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat veya katılım fonu içinde Türk Lirasının payı arttırılarak finansal istikrarın desteklenmesi 21/12/2021 tarihli,31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Türk Lirası Mevduat ve Katılım Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı :2021/14) ‘’ ve 29/12/2021 tarihli 31704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı:2021/16) ‘’ ile düzenlemeler yapılmıştır.

–          Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt veya üst limit olmayacaktır. Kur Korumalı Hesapların; mevcut durumda 21/12/2021 ve 31/12/2022 tarihleri arasında açılmış veya açılacak olması gerekmektedir.

–          Bu hesaplar 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olarak açılabilmektedir. Vade sonunun iş günü dışında bir güne isabet ederse; takip eden ilk iş günü vade sonu tarihi olarak kabul edilir. Kırık vade uygulaması öngörülmemektedir.

–          Bankaların, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabına uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp üstünde belirlenebilecektir. Bu maddede belirlenen uygulama esası Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacaktır.

–          Bu hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, TCMB’nin saat 11’de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacaktır.

–          Vade sonunda kur farkı desteği hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekirse, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler TCMB’ye iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım TCMB tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır.

–          Vadeden önce hesabın kapatılması halinde; Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz ancak hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Aradaki fark banka tarafından TCMB’nin ilgili TL hesabına aktarılır.

Bu hususlara ilişkin olarak 11/02/2022 tarihli,31747 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:19)’’ ile Yabancı Paraların ve Altın Hesaplarının Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Uygulaması ile yasal düzenleme yapılmıştır.

(1) Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirası

na çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı bu kapsamda açılan mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır;

a)      Yabancı paraların kur farkı kazançlarının 01/10/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,

b)      2021/4.Geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk Lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere  vade sonunda elde edilen faiz kar payı ve diğer kazançlar.

(2)  Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

(3)  Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak ve katılma işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

(5) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan istisna hükümleri, aynı şartlarla geçerli olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kazançları hakkında da uygulanır.

(6) Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda bu madde kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

İlgili Resmi Gazete İçin;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-4.pdf

İlgili Yazılar