Ana Sayfa Duyurular Yeni Gelir Vergisi İstisnalarına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 322 Seri No.lu   Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Yeni Gelir Vergisi İstisnalarına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 322 Seri No.lu   Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Deniz İnce
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir;

1.     İşverenlerce Hizmet Erbabına Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna

    1.1 Hizmet Erbabına Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde İstisna Uygulaması

Hizmet erbabına nakit ödeme yapılmaksızın yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde;

·        İşverenlerce, hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın,

·        İşverenlerce, hazır yemek hizmeti veren mükelleflerden satın alınan yemeğin, işyerinde veya müştemilatında hizmet erbabına verilmesi durumunda sağlanan menfaatler herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın,

·        İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyip yemek hizmeti veren işletmelerde bu hizmetin sağlandığı durumlarda, bu işletmelere yapılan ödemelerin her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 TL’yi (323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre 01.01.2023 tarihinden itibaren 110 TL’yi) aşmayan kısmı,

·        İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmediği ve yemek hizmetinin, yemek kartı ve/veya yemek çeki hizmeti veren işletmelerin yemek kartlarına yükleme yapılmak veya yemek çeki satın alınmak suretiyle verildiği durumlarda, her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 TL’yi (323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre 01.01.2023 tarihinden itibaren 110 TL’yi) aşmayan kısmı,

Gelir Vergisinden istisnadır.

1.2   İşverenlerce Hizmet Erbabına Nakit Olarak Verilen Yemek Bedelinde İstisna

Hizmet erbabına nakit olarak ödenen yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için;

  • İşverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi,
  • Günlük yemek bedelinin 51 TL’yi (323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre 01.01.2023 tarihinden itibaren 110 TL’yi) aşmaması,
  • Fiilen çalışılan günlere ilişkin olması gerekmektedir.

Hizmet erbabına yapılan ve günlük tutarı 51 TL’yi (323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre 01.01.2023 tarihinden itibaren 110 TL’yi) aşan yemek bedeli ödemelerinin, bu tutarı aşan kısmı istisna kapsamında değildir.

İşverenler tarafından hizmet erbabına yapılan ödemelere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarda yer alan tutarın, GVK’nın 23. maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan istisnaya (01.01.2023 tarihinden itibaren 110 TL’ye) isabet eden kısmı damga vergisinden de istisnadır.

 

2.     Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerde Çalışan Hizmet Erbabına Yapılan Ücret Ödemelerinde İstisna

2.1 İstisnanın Kapsamı, Yararlanma Şartları ve Uygulaması

GVK’nın 23. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleriyle teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak 01.12.2022 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için;

  • Hizmet erbabının, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışması,
  • Hizmetin hizmet erbabınca fiilen yurt dışında verilmesi,
  • Hizmet erbabına yapılacak ödemenin yurt dışı kazançlardan karşılanması gerekmektedir.

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerle ilgili olmak ve fiilen yurt dışında bulunarak hizmet verilmesi kaydıyla yönetim, idare, muhasebe ve benzeri hizmetlerde çalışanlar da söz konusu istisnadan faydalanabilecektir.

Hizmet erbabına yurt dışı şube tarafından yapılan ücret ödemeleri tevkifata tabi tutulmayacağı gibi gelir vergisinden istisna edilen bu gelirler için hizmet erbabınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

Yurt dışında çalışan hizmet erbabının ücretlerinin yurt dışı şube adına Türkiye’deki şirket (merkez) tarafından ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Bu durumda da  Türkiye’deki şirket (merkez) tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılmayacağı gibi söz konusu ücret gelirleri için hizmet erbabı tarafından da yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

Hizmet erbabının hem yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleriyle teknik hizmetlerde çalışması hem de Türkiye’deki şirkette (merkezde) çalışması durumunda, sadece fiilen yurt dışında bulunarak çalışması karşılığı yapılan ücret ödemeleri istisnaya konu edilebilecek, yurt içindeki çalışmaları karşılığı yapılan ücret ödemeleri ise vergilendirilecektir.

Hizmet erbabının, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleriyle teknik hizmetlerle ilgili olsa dahi Türkiye’den verdiği hizmetler karşılığı elde ettiği ücret gelirleri istisnaya konu edilemeyecektir.

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleriyle teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, gerek şube gerekse şube adına merkez tarafından ödenen ücretler yurt dışı kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak olup Türkiye’deki şirket (merkez) tarafından gider olarak dikkate alınamayacaktır.

İşverenler tarafından hizmet erbabına yapılan ödemelere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarda yer alan tutarın, GVK’nın 23. maddesinin birinci fıkrasının (19) numaralı bendinde yer alan istisnaya isabet eden kısmı damga vergisinden de istisnadır.

3.     Elektrik, Doğalgaz ve Benzeri Isınma Giderleri Karşılığı Olarak Çalışanlara Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi İstisnası

İstisnanın Kapsamı ve Şartları

İşverenler tarafından maddenin yürürlüğe girdiği 09.11.2022 tarihinden 30.06.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) çalışanlara mevcut ücretlerine ilave olarak elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere toplam aylık tutarı 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İşverenler tarafından hizmet erbabına bu şekilde yapılan ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu ödemelerin;

  • 11.2022 tarihi ila 30.06.2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılması,
  • Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması,
  • Aylık 1.000 Türk lirasını aşmaması,
  • Mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması şarttır.

İstisna, hizmet erbabının ücretine ilave olarak ödenen 1.000 Türk lirası ile sınırlı olup elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olsa dahi bu tutarın üzerinde bir ödeme yapılması halinde, aşan kısım ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

Bu kapsamda yapılan ödemelere ilişkin olarak damga vergisi istisnası bulunmamaktadır.

Söz konusu Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlandığı 30.12.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ İçin;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-12.htm

İlgili Yazılar