Ana Sayfa Duyurular YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN HAD VE TUTARLAR

YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN HAD VE TUTARLAR

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

1)  2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden       

belirlenmiştir.

32.000 TL’ye kadar%15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası%20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası%27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası% 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası%40

2) İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan satışlara yönelik hasılat 2021 yılında 240.000 TL iken 2022 yılında 320.000 TL olarak belirlendi.

3) Mesken kira geliri için uygulanan istisna tutarı 2021 yılında 7.000 TL iken 2022 yılında 9.500 TL olarak     belirlendi.

4) İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle ve 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2021 yılında 25 TL iken 2022 yılında 34 TL olarak belirlendi.

5) İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin ve 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan istisna tutarı 2021 yılında 13 TL iken 2022 yılında 17 TL olarak belirlendi.

6) Engellilik indirimi tutarları 31 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre:

–  Birinci derece engelliler için 2021 yılında 1.500 TL iken 2022 yılında 2.000 TL,

–  İkinci derece engelliler için 2021 yılında 860 TL iken 2022 yılında 1.170 TL,

–  Üçüncü derece engelliler için 2021 yılında 380 TL iken 2022 yılında 500 TL belirlendi.

7) 40 ıncı maddenin birinci fıkrasının;

–  Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli (1) numaralı

bendine göre 2021 yılında 6.000 TL iken 8.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 2021 yılında 150.000 TL iken 2022 yılında 200.000 TL olarak belirlendi.

-Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar (7) numaralı bendine göre ; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 2021 yılında 175.000 TL iken 2022 yılında 230.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 2021 yılında 320.000 TL iken 2022 yılında 430.000 TL olarak belirlendi.

8) Yıllık kira bedeli toplamı 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre Büyükşehir   belediye sınırları içinde 2021 yılında 12.000 TL iken 2022 yılında 16.000 TL, diğer yerlerde ise 2021 yılında 7.600 TL iken 2022 yılında 10.000 TL olarak belirlendi.

9) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler aşağıdaki gibi belirlendi.

– (1) numaralı bent için 200.000 TL ve 320.000 TL,
– (2) numaralı bent için 100.000 TL,
– (3) numaralı bent için 200.000 TL

10) 68 inci maddenin birinci fıkrasının;

–  Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar 4 numaralı bendine göre; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 2021 yılında 170.000 TL iken 2022 yılında 230.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ise 2021 yılında 320.000 TL iken 2022 yılında 430.000 TL olarak belirlendi.

–  Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli (5) numaralı

   bendine göre 2021 yılında 6.000 TL iken 2022 yılında 8.000 TL, gider olarak indirim konusu  yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma   değer  vergisinin toplam tutarı ise 2021    yılında 320.000 TL iken 2022 yılında 200.000 TL olarak belirlendi.

11) Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 82 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre 2021 yılında 40.000 TL iken 2022 yılında 58.000 TL olarak belirlendi.

12) Alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin

beyanname verme sınırı 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendine göre göre 2021 yılında 2.800 TL iken 2022 yılında 3.800 TL olarak belirlendi.

13) Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 2021 yılında 19.000 TL iken 2022 yılında 25.000 TL olarak belirlendi.

İlgili Resmi Gazete için:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-16.htm

İlgili Yazılar